Przejd� dalej
tel. +48 33 814 54 44 tel/fax +48 33 816 65 65 tel. kom.: +48 604 493 153, +48 604 273 920

Szko�y zaoczne, liceum zaoczne

Je�eli chcesz szybko, sprawnie i w miar� bezbole�nie zdoby�
�rednie wykszta�cenie a potem matur� - to jeste� na w�a�ciwej stronie!

Mo�esz zapyta� - ale po co mi to?

Odpowied� jest prosta - w dzisiejszych czasach, w XXI wieku to jest norma !

Kto dzisiaj kupuje auto bez klimy, rower bez przerzutek, czy stare walonki? �wiat bez chwili wytchnienia gna do przodu. Nie sta� Ci� na marnowanie czasu.

Przyjd� do nas i sprawd�, �e:

  • ju� po 1,5 roku mo�esz mie� �rednie wykszta�cenie;
  • nasi nauczyciele s� najlepsi;
  • nasze op�aty wcale nie takie wysokie;
  • nasze podej�cie do s�uchaczy - profesjonalne.

Teraz nowa, zmieniona forma nauczania dostosowana jest do nowych przepis�w, pozwalaj�ca na szybkie i skuteczne opanowanie materia�u pod k�tem test�w egzaminacyjnych.

Nasza plac�wka dzia�a ju� od 1998r. i jest specjalist� w swojej dziedzinie.

To my ustalamy standardy !